Zdroje informací

Při tvorbě webu jsem využíval vesměs materiálů z Wikipedia.cz a Wikipedia.org přístupných pod GPL licencí. Dále jsem využil vlastní fotografie pořízené při návštěvě Egypta.